Privacyverklaring-en klachtenreglement

Privacy- en klachtenreglement

Privacy

Bij Avivah ga ik zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik vind privacy van groot belang en zal mij volledig inzetten om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot jouw gegevens. In dit document leg ik uit wat ik met jouw gegevens doe en waar je terecht kunt met eventuele klachten.

Algemeen

Voor goede begeleiding is het nodig dat ik als psychosociaal therapeut een dossier aanleg. Hierin staan jouw persoonsgegevens, aantekeningen en gegevens die je zelf extra hebt aangeleverd over eerdere begeleiding of onderzoeken.

Alleen ik als psychosociaal therapeut bij Avivah, heb toegang tot jouw dossier. Daarbij voldoe ik aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Mijn plichten als psychosociaal therapeut

Als psychosociaal therapeut ben ik verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens.

Dat betekent dat ik alleen persoonsgegevens verzamel voor specifieke doeleinden:

 • Zorgverlening.
 • Doelmatig beheer en beleid, zoals financiële administratie.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf. Die schijf wordt bewaard in een afgesloten dossierkast. Ik bewerk jouw persoonsgegevens voor zover mogelijk op een computer die niet verbonden is met het internet.
 • Schriftelijke gegevens, zoals het intakeformulier, onze samenwerkingsovereenkomst en aantekeningen staan op een beveiligd externe harde schijf.
 • Ik heb wettelijk beroepsgeheim om vertrouwelijk om te gaan met jouw beroepsgegevens.
 • Bij de NFG heb ik een eed afgelegd om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. Deze kan je bij mij op de praktijk inzien.
 • Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier.
 • Regelmatig wordt er een back-up gemaakt van de persoonsgegevens.

Het bewaren van jouw gegevens:

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de doelen die we besproken hebben en die zijn vastgelegd in de overeenkomst.

De bewaartermijn voor medische-en/of zorggegevens is in beginsel 20 jaar, gerekend vanaf het moment waarop we het intakeformulier hebben ingevuld.

Wanneer de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is verstreken of wanneer je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd vóór het verstrijken van de bewaartermijn, dan zal ik de gegevens zo spoedig mogelijk, binnen een termijn van drie maanden verwijderen. 

Ik bewaar jouw gegevens langer in de volgende gevallen:

 • Wanneer dit op grond van een wettelijke voorschrift vereist is.
 • Als we dat samen om de een of andere reden overeengekomen zijn. We zullen dat dan schriftelijk vastleggen.

Jouw rechten als cliënt

Je hebt als cliënt de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om te weten welke gegevens van jou verwerkt worden.
 • Je hebt recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Je hebt recht op correctie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Je kunt het schriftelijk laten weten als je gebruik wilt maken van deze rechten. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf de aanvraag indienen.

Het delen van jouw gegevens

 • Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld bij afronding van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen dan samen schriftelijk vast, hoe we de persoonsgegevens de behandelaar waarnaar verwezen is, doen toekomen.
 • Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden.
 • Bij intercollegiale toetsing kunnen jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden. Ze worden dan zodanig gebruikt dat ze niet naar jou te herleiden zijn.
 • Op de factuur die je krijgt, staat jouw naam en de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:
  1. Jouw naam, adres en woonplaats;
  2. De datum waarop je een consult hebt gehad;
  3. De kosten van het consult;
  4. Een omschrijving van het consult.

Daarnaast zijn de facturen ook voor mijn eigen administratie. De accountant krijgt indien nodig alleen geanonimiseerde facturen.

Een geprinte versie van dit privacyreglement krijg je op het moment dat we een overeenkomst voor de begeleiding ondertekenen. Houd er rekening mee dat het privacyreglement kan wijzigen. Dat is afhankelijk van wijzigingen in de wet-en regelgeving. Op deze website vind je altijd de recentste versie.

Klachten

Natuurlijk hoop ik dat we zonder problemen en klachten een goede samenwerking zullen hebben. Als dat niet het geval is, dan is het van belang dat we daarover in gesprek gaan. Ik vind het belangrijk dat je suggesties en klachten naar mij kan uiten. Tijdens onze gesprekken zal ik trachten daar de ruimte voor te bieden. Mocht je een klacht hebben en daar met mij niet uitkomen, dan verwijs ik je door naar de contactpersoon klachtbehandeling van het NFG. 

(Visited 8 times, 1 visits today)